2012–2014 Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ

Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ

 

Souhrnné informace o projektu 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název projektu: Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VOŠ 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0035

Datum realizace projektu:  01.07.2012 - 30.06.2014 

Žadatel projektu: Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace,  Skálova 373, 511 01 Turnov, IČ: 00854999, statutární zástupce: Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy 

Stručný obsah projektu: 

Realizace projektu spočívá v navýšení kvality studia, v inovaci jednotlivých studijních kurzů (předmětů) VOŠ Restaurování kovů, minerálů a organolitů, pro následné řešení prostupnosti studia VOŠ do úrovně bakalář. Podmiňují ji nároky pro udělování licence Ministerstvem kultury ČR, uznání profese v EU (studium restaurování je zde bakalářské) a vyšší uplatnění na trhu práce (časem v celé EU, po sjednocení požadovaných kritérií). V projektu se inovuje vzdělávací program VOŠ a proškolení cílové skupiny studentů a cílové skupiny pedagogů absolvováním cyklů přednášek, praxí na odborných pracovištích a stážích. Další inovace vznikne spoluprací s VŠ, partnerem MU Brno (PřF, Ústav chemie, Chemie konzervování a restaurování, FF seminář dějin umění, humanitní část), s ohledem na prostupnost do bakalářské úrovně. Za VOŠ Turnov bude zkvalitnění vzdělávacího programu řešit pozice Manažer projektu.

 

Cíle projektu: 

Cílem je navýšení kvality studia na VOŠ, obor Restaurování kovů, minerálů a organolitů, jako krok k řešení prostupnosti do úrovně bakalářské, na VŠ s oborem restaurování. Výstupy projektu: inovovaný, kvalitnější VP, včetně verze kombinovaného studia. Zavedení nových metod a technologií, inovace výuky i kvality produktů studia digitálního zpracovávání restaurátorské dokumentace (přednášky a praktické ukázky fotografických technik); inovace studia restaurování kovů a laboratoře. Zavedení osvojování si dalších historických řemeslných technik emailů (přenesení zkušeností z restaurátorských laboratoří v Debrecenu), zavedení technologie galvanoplastiky pro rekonstrukce a kopie liturgických chrámových předmětů (přenesení poznatků restaurátorského pracoviště z Židovského muzea v Praze). Osvojování si určování kovů a jejich slitin srovnáváním metalografického vzorku s databází normovaných příkladů (ve spolupráci s VŠCHT Praha). Zpřístupnění informačních profesních databází VŠ a VOŠ s restaurátorskými obory cílové skupině studentů i cílové skupině pedagogů, Zajištění překladů odborných publikací, zpřístupnění nejnovějších profesních informací z oblasti archeologie kovů, degradace kovů a dějin zlatnictví, vznik profesních slovníků. Proškolení 32 studentů a 7 pedagogů v procesu praxí a stáží, absolvováním odborných cyklů přednášek, diskusí a presentací odborníků z VŠ a profesních institucí, zaměřených na okruhy problematiky konzervování, restaurování a ochrany památek, dějin uměleckých řemesel. Zajištění přepisu, autorizace textů a následného přiřazení do databáze studijních materiálů. Uskutečnění exkurzí do depozitářů a restaurátorských dílen. Na závěr uskutečnění Studentské konference s presentací samostatných restaurátorských prací, které budou v digitální podobě zařazeny do databáze studijních materiálů.

 

Popis cílové skupiny: 

Cílová skupina studenti. Motivací je potřebnost a nutnost dosáhnout profesní evropské bakalářské úrovně v oboru. Důvěra k této vůli studentů vyplývá ze zkušenosti za celou dobu existence oboru na škole. Průběžně překládali odborné texty, profesně orientované publikace, rozšiřovali databázi studijních materiálů pro výukové kurzy. Presentovali školu samostatnými pracemi na oborových konferencích. V Projektu studenti absolvují cykly přednášek rozvíjející jednotlivé výukové kurzy (předměty), budou pořizovat přepisy textů, které budou autorizovány a uchovávány v databázi studijních materiálů. Přednášky s osvojováním praktických dovedností v dokumentárním fotografování, zpracovávání obrázků, vyřezávání pozadí, editování do textu; vytváření virtuálních modelů dokumentované památky v 3D programu Rhinoceros 4.0; přednášky o historickém vývoji hodin, o hodinářských a hracích mechanikách s ukázkou a osvojováním funkce součástek a jejich výroby pro případ rekonstrukce v procesu restaurování. Každý cyklus přednášek budou studenti zakončovat samostatnou prací na danou problematiku a vědomostními testy. Motivace trvá, jestliže se aktivita stává smyslem života a realizace postupuje v pozitivním smyslu. Studenti budou seznámeni se všemi podmínkami přidělování podpory v Projektu. Budou mít možnost si celý projekt prostudovat. Sami studenti dávali podněty a stanoviska při jeho přípravě. Cílová skupina Pedagogové. Základní motivace je ve vlastní vůli seberealizace, smyslu života, který je spojen s profesí a tím s kariérním růstem. Je dána i odpovědností ke svěřeným studentům a vědomím rizika své nahraditelnosti (pasivní bude nahrazen). Vybraní učitelé sami navrhovali náplň svého zapojení, dle potřeby a nutnosti své profese. Budou seznámeni se všemi podmínkami přidělování Podpory EU a závazností jejich plnění, budou mít možnost si prostudovat celý Projekt. Projekt umožní růst kvalifikace absolvováním výukových kurzů a stáží.

 

VÝSTUPY PROJEKTU: 

Měď a bronz v umění: koroze, barviva, konzervace, rozsah 515 stran,  autor: Scott D. A, překlad PhDr. Ivana Šlapáková 2014, přeloženo z originálu Scott D. A.: Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants, Conservation,  Getty Publications 2002. (PDF) 

Železo a ocel v umění: koroze, barviva, konzervace, rozsah 190 stran,  autor: Scott D. A., překlad Mgr. Pavlína Opletalová 2014, přeloženo z  originálu Scott D. A.: Iron and Steel in Art: Corrosion, Colorants,  Conservation, Archetype Publications 2009. (PDF) 

Kovy a koroze – příručka pro konzervátory-restaurátory, rozsah 225 stran, autor: Selwyn L., překlad Mgr. Pavlína Opletalová 2014, přeloženo z  originálu Selwyn L.: Metals and Corrosion - A Handbook for the Conservation  Professional, CCI Institute 2004. (PDF) 

Dějiny šperkařství 1100-1870, rozsah: 166 stran, autor: Evans, J.,  překlad Mgr. Lucie Butcher 2014, přeloženo z originálu Evans, J.: A History  of Jewellery 1100-1870, Courier Dover Publications 1989. (PDF) 

Historie metalurgie, rozsah: 214 stran, autor: Tylecote R. F., překlad  Mgr. Lucie Butcher 2014, přeloženo z originálu Tylecote R. F.: A History of  Metalurgy, Maney 2002. (PDF) 

Profesní slovník anglicko-český, rozsah: 175 stran, autor: Mgr. Magdaléna Tůmová, v Praze 2013. (PDF) 

Profesní slovník česko-anglický, rozsah: 170 stran, autor: Mgr. Magdaléna Tůmová, v Praze 2013. (PDF) 

Profesní slovník německo-český, rozsah: 149 stran, autor: Mgr. Magdaléna  Tůmová, v Praze 2013. (PDF) 

Profesní slovník česko-německý, rozsah: 143 stran, autor: Mgr. Magdaléna  Tůmová, v Praze 2013. (PDF) 

 

DOKUMENTY: 

 • Zápis z jednání Realizačního týmu (červen 2012) (PDF)
 • Zápis z jednání Realizačního týmu (srpen 2012) (PDF)
 • Exkurze do Židovského muzea v Praze
 • Exkurze do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
 • Exkurze do Moravské galerie a Uměleckoprůmyslového muzea v Brně
 • Zápis z jednání Realizačního týmu (březen 2013) (PDF)
 • Exkurze Praha - Loretánský poklad Praha, Tutanchámonova hrobka; přednášky VŠCHT v Praze
 • Zápis z jednání Realizačního týmu (červen 2013) (PDF)
 • Plnění cílů a záměrů projektu (PDF)
 • Exkurze a konference restaurátorů v Hodoníně, přednášky VUT v Brně
 • Exkurze Karlštejn, Konopiště, Kamenice nad Lipou, Jindřichův Hradec, Plzeň, Bečov nad Teplou
 • Exkurze Kuks, Josefov, Jaroměř, Náchod, Opočno
 • Zápis z jednání Realizačního týmu (říjen 2013) (PDF)
 • Exkurze Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie Liberec, IQ park Liberec
 • Exkurze a přednášky na VŠCHT v Praze
 • Zápis z jednání Realizačního týmu (únor 2014) (PDF)
 • Studentská konference v Turnově
 • Zápis z jednání Realizačního týmu (červen 2014) (PDF)
 • Zpráva ze zasedání k řešení projektu OP VK – Masarykova univerzita Brno (27. 6. 2014) (PDF)

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323