Přijímací řízení

*Pravidla pro průběh přijímacích zkoušek na SUPŠ a VOŠ Turnov v návaznosti na epidemiologickou situaci

Termín 1. kola: 3. a 4. ledna 2022

Náhradní termín 1. kola > 20. 1. 2022 (pouze ze zdravotních důvodů – nutno doložit!)

Přihlášky: do 30. 11. 2021

Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) rozhodla ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro čtyřletý studijní obor s maturitou Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (kód 82-41-M/06).

OBOR: 

Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M)

OBOR VZDĚLÁNÍ:

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (82-41-M/06)

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ*:
 1. Design a zpracování drahých kamenů 
 2. Zlatnictví a design šperků 
 3. Umělecké kovářství a zámečnictví, design kovaných předmětů 
 4. Design grafické a plastické rytiny 
 5. Design litých objektů

 __________________________________________

*Pozn.: Při neotevření některého zaměření (nedostatečný počet uchazečů) se počty v zaměřeních doplní do 60 maximálně možných žáků v ročníku (dle pořadí úspěšnosti). V závorce  = max. počet přijímaných uchazečů.

 

 

Přijímací zkouška se skládá z: 

 I. Talentové zkoušky** Max. počet bodů
          a) kresebná studie (zátiší) – 120 minut 40
          b) modelování – výtvarná představivost – 60 minut 40
          c) domácí práce  5
 II. Ostatních částí  
          a) průměr známek z předmětů ze 7. a 8. ročníku ZŠ (Vv, ČJ, cizí jazyk, DĚJ) – Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020. 10
          b) ústní pohovor (schopnost komunikace) 5
Maximální počet bodů celkem 100

___________________________________________

**Pozn.: Z talentové zkoušky (kresba, modelování, domácí práce) je nutné dosažení min. počtu 35 bodů (max. je 85 bodů), při nižším počtu bodů již uchazeč nemůže být přijat, nemusí pokračovat v dalších částech přijímacího řízení.

Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy 

Přihlášky:

 • Přihláška na předepsaném tiskopisu SEVT (Přihláška ke studiu v střední umělecké škole/v konzervatoři s talentovou zkouškou).
  Aktuální přihláška ke stažení - k tisku (.pdf) 
  Žáci ZŠ + ostatní uchazeči ji předají nebo zašlou do 30. 11. 2021 na výše uvedeném tiskopisu na adresu školy.
 • JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT VYZNAČENÁ POLE V PŘIHLÁŠCE (NÁVOD)
 • Uchazeči o studium, kteří se nehlásí ze ZŠ (z jiné střední školy, popř. odjinud), předloží vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ nebo jejich ověřené kopie.
 • V odůvodněných případech je možné přijetí do vyššího ročníku.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti je součástí přihlášky.
 • Případné potvrzení z vyšetření pedagogicko-psychologické poradny je součástí přihlášky.
 • Škola zašle uchazeči pozvánku k přijímacím zkouškám s požadavky na potřeby nutné ke zkouškám.
 • Na přihlášku je možné uvést dvě náhradní studijní zaměření.

 

LETÁK PRO ŠK. ROK 2022/2023 (1. KOLO):

 
 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232